Skip to main content

Arendalsuka 2022

Tirsdag 16. august har Stiftelsen SOR og HELT MED følgende arrangementer under Arendalsuka. Du kan følge direktesendingen her hos oss.

Arendalsuka 2022:

OVERGANG FRA SKOLE TIL ORDINÆRT ARBEIDSLIV FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING

Tirsdag 16/8 2022 11:00 - 11:50
Frelsesarmeen, Vestregate 15, 4836 Arendal

Personer med utviklingshemming har i økende grad blitt fortrengt fra alle former for arbeidsliv, også ordinært arbeidsliv. De senere årene har det vært en stor bevisthet om dette, og det er utviklet modeller og ordninger som igjen gir personer med utviklingshemming muligheter til å bli en del av det arbeidslivet de ønsker og trenger å være en del av. Det kan skje store og gode ting på dette feltet hvis man "smir mens jernet er varmt".

Erfaringer viser at mange personer med utviklingshemming og tilgrensende kognitive utfordringer kan bli ressurspersoner i arbeidslivet, der de bidrar til økt service og produksjon. Forutsetningen er en god og langvarig oppfølging til arbeidstaker og arbeidsgiver, men også en rekke andre ingredienser inngår i oppskrifter for å lykkes.

Disse elementene vil bli belyst i innlegg og debatt på dette arrangementet.

Blant de kjente utfordringene er overgangen mellom skole og arbeidsliv. Store svakheter er blant annet publisert i NTNU-rapporten "Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming".

Når elever går fra skole til langvarig arbeidsledighet, erfares det at mange mister mange av ferdigheter og kunnskap som er bygget møysommelig opp gjennom skolegangen, og ikke minst opplever mange at de får dårligere selvtillitt og psykisk helse.

På arrangementet skal vi dele erfaringer om hva som kan sikre gode overganger og jobb like etter fullført skolegang, og debattere muligheter for å gjøre mer av det som virker.

Medvirkende
 • Karl Haakon Sævold, Styreleder, Stiftelsen SOR
 • Hans A. Hauge, Instituttleder, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Hans Lund, Rådgiver, Agder Fylkeskommune
 • Adam Berge, Vaktmesterassistent, Eiganes skole
 • Margret Hagerup, Stortingspolitiker, Høyre
 • Torbjørn Vereide, Stortingspolitiker, Arbeiderpartiet
 • Inger Brokka De Ruiter, Leder Agder SV, SV
 • Johannes Tveitnes, Servicemedarbeider, Strand Rådhus

Se arrangementet her:

Arendalsuka 2022:

RETTEN TIL Å VELGE HVOR EN VIL BO – IKKE FOR UTVIKLINGSHEMMEDE?

Tirsdag 16/8 2022 13:00 - 13:50
Frelsesarmeen, Vestregate 15, 4836 Arendal

Artikkel 19 i CRPD slår fast at partene skal sikre at «mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform». Utviklingshemmede med behov for bistand for å leve liv i tråd med egne ønsker og verdier har i liten grad mulighet til å selv velge bosted. Tjenestebehov styrer i stor grad boform. Stiftelsen SOR ønsker med dette arrangementet å rette fokus på utviklingshemmedes mulighet for selv å velge hvordan en skal bo, på lik linje med andre.

Medvirkende
 • Cato Brunvand Ellingsen, Spesialrådgiver, Stiftelsen SOR
 • Tom Tvedt, Forbundsleder, NFU
 • Jarle Eknes, Daglig leder, Stiftelsen SOR
 • Torbjørn Vereide, Stortingspolitiker, Arbeiderpartiet

Se arrangementet her:

Arendalsuka 2022:

VOKSENVERN. VIRKEMIDLER FOR VERN AV RISIKOUTSATTE VOKSNE

Tirsdag 16/8 2022 15:00 - 15:50
Frelsesarmeen, Vestregate 15, 4836 Arendal

Kommunen er forpliktet etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 a å ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Kommunen skal også legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.

Dette er en oppgave som blir svært forskjellig håndtert i kommunene. Som oftest blir det alt for dårlig håndtert.

På dette arrangementet skal vi se nærmere på omfanget av problemene, men i særlig grad fokusere på virkemidler.

Bufdir har utviklet en modell for voksenvern, kalt TryggEst. Målet med modellen er å sikre

 • at saker ikke blir oversett eller glemt
 • lik behandling uavhengig av bostedskommune
 • større grad av forutsigbarhet både i kommune og hos den utsatte
 • færre følgeskader som vil kreve omfattende behandling og tjenester
 • bedre livskvalitet for den utsatte
 • større trygghet for dem som mottar tjenester
 • bedre oppfølging av den utsatte
 • bedre evaluering og læring av saker
 • bedre medvirkning i egen sak for den utsatte

Vi skal se nærmere på erfaringene som er gjort i kommunene så langt, og peke på veier videre som kan bidra til at

 • den som mottar helse- og omsorgstjenester skal oppleve trygghet, uavhengig av hvem som leverer tjenestene
 • den som har behov for beskyttelse, hjelp og støtte, skal oppleve å få dette
 • det arbeides forbyggende for å forhindre at vold og overgrep skjer
 • hjelp og støtte utøves samordnet og tverrfaglig.

Medvirkende
 • John Ingvard Kristiansen, Seniorrådgiver, Bufdir
 • Karl Haakon Sævold, Styreleder, Stiftelsen SOR
 • Kjetil Andreas Ostling, Divisjonsdirektør, Bufdir
 • Guri Hestflott Gabrielsen, Fagdirektør, Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Even Røed, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Tom Tvedt, Forbundsleder, NFU

Se arrangementet her: