Skip to main content

Vedtekter

Stiftelsens formål er å støtte forskning, fagutvikling og formidling på alle områder som kan tjene til større forståelse av utviklingshemning og føre til bedre metoder for forebygging, behandling og opplæring.

Vedtekter for SORs fag- og forskningsfond

§ 1 Stiftelsens navn

Stiftelsens navn er SORs fag- og forskningsfond.

§ 2 Stiftelsesgrunnlag

Stiftelsen ble opprettet av ektefellene Torbjørn og Kirsti Vindegg, Veggli, Numedal, ved gavebrev av 16. november 1968. Følgende stiftelser er i ettertid innfusjonert i stiftelsen:
• 26. januar 2002. Samordningsrådets fond for forskning om psykisk utviklingshemming. Fondet ble opprettet 9. mai 1964 av Samordningsrådet for åndssvakesaken i Norge.
• 18. juli 2002. Murmester Paal Kristensen og fru Anna (født Holmsens) legat. Fondet ble opprettet i medhold av Anna Kristensens testament av 4. februar 1972.
• 18. juli 2002. Bjørg Bakkens fond. Fondet ble opprettet i henhold til Tora og Sigmund Bakkens testament av 15. august 1969.
• 31. mars 2006: Edna Sundals dødsbo med testament datert 25.10.1996.
• 8. juni 2011: Norges Røde Kors´ forskningsfond til beste for psykisk utviklingshemmede. Fondet ble opprettet 2. januar 1979 av Norges Røde Kors i anledning FNs barneår.
 

§ 3 Formål

Stiftelsens formål er å støtte forskning, fagutvikling og formidling på alle områder som kan tjene til større forståelse av utviklingshemning og føre til bedre metoder for forebygging, behandling og opplæring.
Stiftelsen kan bevilge midler til:
• Forprosjekter og planlagte eller igangværende fag- og forskningsprosjekter og formidling av forskningsresultater.
• Pristildelinger.

§ 4 Styrets sete

Styret har sitt sete i Oslo kommune.

§ 5 Styrets sammensetning

Styret er sammensatt av 3 - 5 medlemmer.
Disse velges for 4 år av gangen slik:
• Stiftelsen Samordningsrådets (SORs) styre oppnevner styremedlemmene. Maksimalt to personer kan sitte i stiftelsen SORs styre og styret for SORs fag- og forskningsfond på samme tid.
• Styret skal settes sammen av mennesker som til sammen har en bred kompetanse fra forskning eller annet utviklingsarbeid for målgruppen.
Det velges to - fire varamedlemmer.
Ved endring av vedtektene kreves det enstemmighet.

§ 6 Forretningsfører

Styret oppnevner forretningsfører. Forretningsfører kan ikke være medlem av styret.
Følgende har signatur:
• Styret i fellesskap.
• Forretningsfører og et av styrets medlemmer i fellesskap.
Styret fastsetter instruks for forretningsfører.
 

§ 7 Grunnkapital og tilleggskapital

Grunnkapital og tilleggskapital utgjør stiftelsens bundne midler. Stiftelsen har en urørlig kapital på kr 2.150.000,-. Tilleggskapitalen oppreguleres årlig med et beløp som minimum tilsvarer 1/10 av stiftelsens årsresultat før utdelinger til stiftelsens formål.
 

§ 8 Forvaltning av stiftelsens kapital

Styret fastsetter instruks for forvaltningen av stiftelsens kapital.
 

§ 9 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder de bestemmelser som til enhver tid er fastsatt i stiftelses-lovgivningen.
 
 
Vedtatt på styremøte i Stiftelsen SOR 26. januar 2002. Endret i styremøte 8. juni 2011. Sist endret i styremøte 14. oktober 2013.