Skip to main content
Skuffet SOR : Hadde forventet mer

Historisk menneskerettighetsseminar i regi av Bufdir og SOR i 2019 gav innspill til stortingsmeldingen

Skuffet SOR : Hadde forventet mer

– Gode ønsker og velvilje er ikke nok. Skal menneskerettighetene til personer med utviklingshemming innfris trengs det målrettet politikk og konkrete tiltak, sier styreleder i Stiftelsen SOR, Karl Haakon Sævold.  

Publisert mandag, 03. april 2023, av Cato B. Ellingsen

Stortinget skal 18. april behandle innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen “Menneskerettar for personar med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett”.


I syv år har vi ventet på at Stortinget skal ha en helhetlig behandling av menneskerettighetene til personer med utviklingshemming. Ventetiden har ikke gitt tilstrekkelig resultater. Vi hadde forventet langt mer kraftfulle tiltak, sier Sævold.  


I 2016 kom NOU 2016:17 På lik linje. Utredningen viste brudd på menneskerettigheter på de fleste livsområder. I 2018 bestemte Stortinget at regjeringen skulle utarbeide en stortingsmelding “med forslag til tiltak for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre.”  Høsten 2019 ble det for første gang i Norge laget et seminar om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming. Seminaret som Stiftelsen SOR arrangerte på oppdrag fra BUFdir ga innspill til stortingsmeldingen som endelig kom høsten 2022. 

Trengs mer enn gode ønsker

45891126521 04ac52bc29 c– Stortingsmeldingen la et grunnlag for videre arbeid med politikken på feltet, men manglet konkrete tiltak. Vi hadde håpet at Stortinget selv ville følge opp sitt eget vedtak der det ble bedt om konkrete tiltak for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre. Det mangler dessverre også i komitéinnstillingen, sier Sævold. 

Det er positivt at en samlet komite understreker viktigheten av likestilling og menneskerettigheter for personer med utviklingshemming. Innstillingen, som meldingen, inneholder mange beskrivelser av dagens situasjon, og mange påpekninger av hva som er nødvendig for å skape en bedre og mer likestilt hverdag og et bedre liv for personer med utviklingshemming, men rene erkjennelser, observasjoner og velvillige ønsker om endring er selvsagt ikke nok, påpeker SOR-styrelederen.

Fornøyd med VTA-O og VTA-forslag

Et flertall i komiteen, uten regjeringspartiene, anmoder stortinget om å sørge for “nødvendige regelendringer for å gi personer med utviklingshemming i VTA–O varig oppfølging”. Det samme flertallet ber regjeringen “komme tilbake i statsbudsjettet for 2024 med en langsiktig og forpliktende plan for hvordan en skal sikre et betydelig løft for flere VTA–plasser.”

– Dette er viktige og nødvendige forslag som vil sørge for at flere med utviklingshemming vil få meningsfull aktivitet og en plass i arbeidslivet, sier SOR-styrelederen.

Ny runde – nye forslag

Sævold oppfordrer alle partier til å ta en ny runde om det virkelig er dette de ønsker å etterlate seg etter behandlingen av personer med utviklingshemming sine menneskerettigheter. 

– Det er fremdeles tid til å bli enige om tiltak som vil få konkret betydning for menneskerettighetssituasjonen, akkurat slik Stortinget selv ba om i 2018, mener han. 

Sævold viser til at SOR, sammen med flere andre organisasjoner, har levert forslag om 74 tiltak.

Forslagene dreier seg blant annet om bedre koordinering, smidigere og bedre planlagte overganger, styrket og forbedret utdanningsløp med flere valgmuligheter, styrket brukermedvirkning, styrket rett til BPA, enklere vei til egen bolig, systematisk økning av kompetansen i tjenestene, styrking av statsforvalternes rolle, innføre en lov om beslutningsstøtte, økte muligheter når det gjelder ferie og fritidstilbud og flere andre forslag.