Skip to main content
På høy tid - ny NOU om realisering av menneske-rettigheter

På høy tid - ny NOU om realisering av menneske-rettigheter

En ny assitansetjeneste med BPA som utgangspunkt? En statlig finansiert, helhetlig og nasjonal oppfølgingstjeneste med likepersonstøtte og veiledning for gravide/par som venter funksjonshindrede barn? Tilstrekkelig øremerket finansiering til barnekoordinatorstillingene? Innføring av et makstak på fem samlokaliserte bolger? Om likestillings- og mangfoldutvalget får det som de vil, så blir dette en realitet. 

Publisert: tirsdag, 02. mai 2023

I dag la likestillings- og mangfoldsutvalget frem sin rapport, NOU 2023:13 På høy tid - Realisering av funksjonshindredes rettigheter.  Utvalget har hatt et rettighetsperspektiv i sin tilnærming, og understreker at den enkelte først og fremst er en borger med rettigheter og muligheter. 

Utvalgets hovedbudskap er formulert på følgende måte: 

Funksjonshindrede mennesker i Norge får ikke – og har over altfor lang tid ikke fått – oppfylt sine rettigheter. Det legges for dårlig til rette for at funksjonshindrede kan leve et godt og trygt liv, og for at funksjonshindrede kan oppleve reell likestilling.

Utvalget kommer også med en lang rekke forslag til tiltak som skal styrke funksjonshindredes rettstilling. I et eget kapittel, kapittel 15, lister utvalget opp over 7 sider med kulepunkt som de mener bør gjennomføres for å realisere funksjonshindredes rettigheter. Her finner vi små og store tiltak, fra å inkorporere CRPD i menneskerettighetsloven til å styrke eierlinjen i boligmarkedet og at alle elever skal få karriereveiledning. 

Også denne utredningen trekker frem Helt med og behovet noen personer har for varig oppfølging i arbeidslivet. 

Stiftelsen SOR skal lese utredningen nøye, og gjøre det vi kan for å bidra til at flest mulig av de gode forslagene til utvalget blir en realitet. Vi satser på at det ikke tar like lang tid å behandle dette som det gjorde med NOU 2016:17. 

 

Hold av 26. og 27. oktober til neste SOR-konferanse om livskvalitet: Mål og mening