Skip to main content
NOU 2023: 13 - Stiftelsen SORs høringssvar

NOU 2023: 13 - Stiftelsen SORs høringssvar

20. januar er det høringsfrist på NOU 2023: 13 "På høy tid - Realisering av funksjonshindredes rettigheter ". I dette innlegget kan du lese utklipp fra Stiftelsen SORs høringssvar, samt finne uttalelsen i sin helhet. 

Publisert: torsdag, 18. januar 2024, av  Linn Løvlie Slette

Stiftelsen SORs høringssvar er delt opp i to deler. Først gir vi noen overordnede kommentarer, for deretter å gå spesifikt inn i utvalgte kapitler som særlig er aktuelle for personer med utviklingshemming og deres støttepersoner.

Det er spesielt et område vi er særlig overrasket over at ikke gjøres rede for i utredningen, og det er retten til selvbestemmelse. Under følger derfor våre betraktninger om dette.

Kjerneproblemstillinger for funksjonshindredes rettigheter 

Vi er klar over at mandatet til Likestillings- og mangfoldsutvalget spenner vidt, og at det ikke har vært mulig å belyse alle de temaene som burde vært belyst. Vi ønsker likevel å trekke frem et sentralt menneskerettslig område vi savner i utredningen, og som vi i det videre mener det bør rettes økt faglig og politisk fokus mot – for å sikre målet om et mer likestilt samfunn.  

Retten til å bestemme selv 

(...). Utvalget skal vurdere og foreslå tiltak og strategiske innsatser som kan bidra til å redusere fordommer og bidra til en bevisstgjøring av rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse gjennom hele livsløpet, og på alle samfunnets arenaer. (...). (Utklipp fra utvalgets mandat, s. 15). 

CRPD slår eksplisitt fast at funksjonshindrede har rett til å bestemme over sitt eget liv på lik linje med andre. Dette er angivelig den viktigste, men også den vanskeligste rettigheten å innfri fullt ut i praksis. Særlig gjelder dette for personer med utviklingshemming (som også har lang erfaring med å bli fratatt denne rettigheten). Artikkel 12 er likevel tydelig på at personer med nedsatt funksjonsevne skal få den støtten de trenger for å kunne gi uttrykk for ønsker og behov, og for å ta egne beslutninger. Dette er mye omtalt som beslutningsstøtte.

Selvbestemmelse er også et av åtte gjennomgående prinsipper som alltid skal legges til grunn ved fortolkning og gjennomføring av konvensjonens enkeltrettigheter. I tillegg er retten til selvbestemmelse noe som berører alle livets spørsmål; fra vugge til grav. Om vi ser hen til utvalgets mandat innledningsvis i dette kapittelet er vi derfor litt overrasket over at selvbestemmelsesretten ikke løftes opp som en kjerneproblemstilling i utredningen, og at det ikke vurderes og foreslås tiltak som støtter oppunder en av de viktigste rettighetene man har i kraft av å være menneske, og som tematiserer hvordan vi kan legge til rette for gode beslutningsstøtteprosesser for personer med utviklingshemming spesielt. 

På bakgrunn av dette ønsker Stiftelsen SOR å foreslå følgende tilleggstiltak: 

  • Norske myndigheter må innføre en ny lov om beslutningsstøtte 
  • Sølvi Linde har på oppdrag fra Senter for Omsorgsforskning skrevet en kunnskapsoppsummering om beslutningsstøtte for personer med utviklingshemming. I denne kunnskapsoppsummeringen er det foreslått et rammeverk for beslutningsstøtte. Det må settes av midler til forskning på implementering og evaluering av dette rammeverket, eller tilsvarende rammeverk, for å sikre at de av oss som trenger støtte til å ta beslutninger, møtes på en kunnskapsbasert måte. 

Her kan du lese høringssvaret i sin helhet.