Det vi ba om, og det vi fikk

Det vi ba om, og det vi fikk

 

Lise Christoffersen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og saksordfører i Arbeids- og sosialkomiteen for representantforslaget som ligger til grunn for Stortingsmeldingen om utviklingshemmedes rettigheter. 

Meldingen kommer i løpet av 2021, og Christoffersen har innlegg om meldingen på SOR-konferansen i Bergen 6.-7. mai. 

Du kan delta digitalt på konferansen, eller være tilstede i salen.

Her finner du programmet og informasjon om påmelding.

Her finner dere bakgrunnsinformasjon; 12.6. 2018: Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om utviklingshemmedes rettigheter og likeverd og om tiltak som styrker de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemming

I denne saken sa Lise Christoffersen blant annet følgende:

"Når det gjelder ønsket om stortingsmelding, er de utviklingshemmedes egen organisasjon, NFU, veldig klare på at de ønsker en egen stortingsmelding om situasjonen for utviklingshemmede. De andre organisasjonene støtter dem i det. Statsråden anser imidlertid ikke det som hensiktsmessig, slik hun sier i svarbrevet til komiteen.

Komiteen har delt seg i et flertall og et mindretall også på dette punktet. Flertallet viser til Jeløya-erklæringens visjon om et samfunn der alle kan delta, og at en oppfølging av det såkalte Rettighetsutvalgets anbefalinger, som gjelder hele livssituasjonen til personer med utviklingshemning, vil bli ivaretatt gjennom strategiplanen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mindretallet er ikke enig i det og fremmer forslag om at det skal legges fram en stortingsmelding med forslag til tiltak for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter på linje med andre, slik Norge er forpliktet til etter FN-konvensjonen.

Mindretallet i komiteen har, foruten forslag om tettere involvering av organisasjonene i utarbeidelsen av strategiplanen og en egen stortingsmelding med tiltak for utviklingshemmede, også fremmet tolv forslag der det skisseres hvilke temaer en slik stortingsmelding bør omhandle."

Vedtak:

Stortinget vedtok at det skal legges frem en melding med forslag til tiltak for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre, herunder: - rett til å uttrykke sin mening eller hevde sin rett. - rett til arbeid, herunder tilrettelagt yrkesfagutdanning. - rett til helsetjenester av god kvalitet. - muligheter til å ta et andre år på folkehøgskole. - gjennomgå erfaringene med vergemålsloven og foreslå nødvendige lovendringer. - tilrettelagt undervisning i den ordinære skolen og universell utforming. - mulighet til å kjøpe og eie egen bolig. - sikre at tjenesteapparatet er godt koordinert og har tilstrekkelig kompetanse. - kartlegge praksis mellom kommuner og fylkeskommuner, når det gjelder skolefritidsordning fra 4. årstrinn til og med videregående, samt hvem som skal dekke slike tjenester. - sikre alle mulighet for meningsfylte fritidsaktiviteter og livssynsutøvelse. I tillegg tettere involvering av funksjonshemmedes organisasjoner (lenke til kilde).

Her er oversikten over vedtakene som ble fattet:

 1. Vedtak 893
  Stortinget ber regjeringen sørge for tett involvering av funksjonshemmedes organisasjoner i alle ledd i prosessen under utarbeidelsen av regjeringens helhetlige strategi for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, herunder faste kontaktpunkter med sektoransvarlige departementer.
 2. Vedtak 894
  Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding med forslag til tiltak for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre.
 3. Vedtak 895
  Stortinget ber regjeringen legge frem en Stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter der det legges vekt på utviklingshemmede rett til å uttrykke sin mening eller hevde sin rett på lik linje med andre.
 4. Vedtak 896
  Stortinget ber regjeringen legge frem en Stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter der det legges vekt på tiltak som sikrer utviklingshemmede retten til arbeid, herunder tilrettelagt yrkesfagutdanning.
 5. Vedtak 897
  Stortinget ber regjeringen legge frem en Stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter der det legges vekt på utviklingshemmedes rett til lik tilgang til helsetjenester av god kvalitet som resten av befolkningen.
 6. Vedtak 898
  Stortinget ber regjeringen oppheve den innstrammingen som har skjedd i utviklingshemmedes muligheter til å ta et andre år på folkehøgskole.
 7. Vedtak 899
  Stortinget ber regjeringen legge frem en Stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter der erfaringene med vergemålsloven gjennomgås og foreslå nødvendige lovendringer som sikrer den enkelte vergetrengendes medbestemmelse og rettssikkerhet.
 8. Vedtak 900
  Stortinget ber regjeringen legge frem en Stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter der det legges vekt på tilrettelagt undervisning for utviklingshemmede elever i den ordinære skolen, herunder universell utforming av eksisterende skolebygg.
 9. Vedtak 901
  Stortinget ber regjeringen legge frem en Stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter der det legges vekt på at utviklingshemmede skal ha samme mulighet til å kjøpe og eie egen bolig som andre.
 10. Vedtak 902
  Stortinget ber regjeringen legge frem en Stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter der det legges vekt på å sikre at tjenesteapparatet for mennesker med utviklingshemming innehar tilstrekkelig kompetanse til at utviklingshemmede får likeverdige tjenester innenfor ulike samfunnsområder, på linje med alle andre.
 11. Vedtak 903
  Stortinget ber regjeringen legge frem en Stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter der det legges vekt på å sikre god koordinering av tjenestene til utviklingshemmede i overgangssituasjoner og mellom løpende tjenester, internt i kommunene, og mellom kommune, fylkeskommune og stat.
 12. Vedtak 904
  Stortinget ber regjeringen legge frem en Stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes rettigheter der det legges vekt på å sikre at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) fullt ut skal gjennomføres på alle relevante samfunnsområder, blant annet gjennom en helhetlig tilnærming på departementsnivå for hvordan man skal nå politiske målsettinger for utviklingshemmede, og sikre en koordinert innsats.
 13. Vedtak 905
  Stortinget ber regjeringen legge frem en Stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter der det legges vekt på å sikre alle muligheter til å drive med meningsfylte fritidsaktiviteter og muligheter for livssynsutøvelse.
 14. Vedtak 906
  Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter, der det foretas en kartlegging av om det er store forskjeller i praksis mellom kommuner og fylkeskommuner, når det gjelder skolefritidsordning/tilbud etter skoletid fra 4. årstrinn til og med videregående skole, herunder innhold i tjenestene og egenbetaling fra foreldrene, og gi en vurdering av i hvilken grad det er opplæringsloven eller lov om helse- og omsorgstjenester, som skal dekke slike tjenester, sett i lys av FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.

_________________________

Lise Christoffersen ble innvalgt på Stortinget fra Buskerud i 2005 og har vart stortingsrepresentant i mer enn 14 år. Christoffersen er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo 1989 og har tidligere arbeidet som forsker, blant annet ved Institutt for sosialforskning, INAS. Hun var seniorrådgiver i rådgivningsselskapet Asplan VIAK AS 2003-2005.

Christoffersen var ordfører i Drammen fra 1995 til 2003, varaordfører 1991-95. Hun var medlem av Drammen bystyre 1980–2003, og formannskap (1984–2003). Lise Christoffersen mottok i 2003 på vegne av kommunen Bymiljøprisen, utdelt av daværende statsminister Bondevik.

________________
 

Alle deltakerne får seks måneders tilgang til opptak fra konferansen, enten man skal være tilstede i salen eller bestiller digital deltakelse.

Det er også mulig å melde på en hel kommune eller organisasjon kollektivt. Da får alle i kommunen/organisasjonen delta uten ekstra kostnad. Dette gir en unik mulighet for kompetanseutvikling, både ved streaming på konferansedagene og ved bruk i etterkant.

Så langt har disse bestilt kollektiv deltakelse:

Kommuner
Alver kommune (@alver.kommune.no)
Austevoll kommune (@austevoll.kommune.no)
Bergen kommune (@bergen.kommune.no)
Bremanger kommune (@bremanger.kommune.no)
Karmøy kommune (@karmoy.kommune.no)
Kongsberg kommune (@kongsberg.kommune.no)
Oppdal kommune (@oppdal.kommune.no)
Osterøy kommune (@osteroy.kommune.no)
Sandnes kommune (@sandnes.kommune.no)
Stad kommune (@stad.kommune.no)
Stavanger kommune (@stavanger.kommune.no)
Steinkjer kommune (@steinkjer.kommune.no)
Søndre Land kommune (@sondre-land.kommune.no)
Trondheim kommune (@trondheim.kommune.no)
Tysnes kommune (@tysnes.kommune.no)
Vanylven kommune (@vanylven.kommune.no)

Organisasjoner
Abcent as (@abcent.no)
Signo (@signo.no)

Høgskoler og universitet
Universitetet i Sør-Øst Norge (@usn.no) + (@student.USN.no)

Det betyr at alle som har eposter som slutter på det som står i parentesene, fritt kan logge seg inn på konferansesiden for å se konferansen live eller i opptak.

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim