Skip to main content
SOR-konferanse:

UngSOR

13. - 14. juni 2022
Oslo kongressenter + digital deltakelse

Påmelding til nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på våre fremtidige konferanser ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt:

13. - 14. juni 2022 avholder SOR vår første UngSOR-konferanse.
Konferansen er for alle som er engasjert i gode levekår for barn og unge med utviklingshemming. 
Vi søker med dette å bygge et fellesskap og en møteplass på tvers av fagområder, arenaer og roller i barn og unges liv. Vi håper konferansen kan være aktuell for fagfolk og tjenesteytere i helse- og omsorgstjenester, habilitering, sjeldenfeltet, barnehage, skole og andre felt som møter barn og unge med utviklingshemming. 

Program

Mandag 13. juni 2022

 • 08.30

  Registrering

 • 09.30

  Velkommen
  Åpning av konferansen ved Karl Haakon Sævold. Han er styreleder i SOR og også far til en ung mann med utviklingshemming. Vi blir i åpningen av konferansen litt bedre kjent med Karl Haakon og hans erfaringer som far.  

 • 09.50

  Introduksjon av dagen og digitale muligheter
  Faglig ansvarlig for konferansen, Cato Brunvand Ellingsen, forteller mer om konferansen, formålet med denne og digitale muligheter. 

  Introduksjon av konferansens konferansier Tim Lunaas Heggelund (Servicemedarbeider ved Marienlystskole, Oslo kommune)

 • 10.00

  Det vi vet
  - om livene til barn og unge med utviklingshemming
  Cecilie H. Sandness er seniorrådgiver i avdeling for Likestilling og universell utforming i Bufdir. Bufdir er myndighetenes fagorgan på blant annet barn, unge og oppvekst og Cecilie skal snakke om situasjonen for barn og unge med funksjonsnedsettelse i Norge i dag. 

 • 10.25

  Undersøkelse av helse- og omsorgstjenestene til barn med funksjonsnedsettelse
  Høsten 2021 publiserte Riksrevisjonen en rapport om helse- og omsorgstjenestene til barn og unge med funksjonsnedsettelse. Marit Grydeland og Cathrine Neegaard fra Riksrevisjonen vil snakke om deres funn og anbefalinger. 

 • 10.45

  Pause

 • 11.05

  Foreldre til utviklingshemmede – vårt perspektiv
  Annette Jenssen er leder for Handikappede barns foreldreforening (HBF) og vil bidra med deres organisasjons perpektiv på situasjonen for barn og unge med utviklingshemming. 

 • 11.20

  Hvordan kan politikken bidra til best mulig liv for barn og unge med utviklingshemming?
  Først i denne delen skal Statssekretær Trine Fagervik i Barne- og familiedepartementet snakke kort om dagens politkk. Deretter har vi invitert Karin Andersen og Paul Chaffey til en samtale. Karin er mangeårig stortingspolitiker for SV og har blant annet engasjert seg sterkt for funksjonsnedsatte. Paul har i mange år vært statssekretær for Høyre. Han har også vært stortingspolitiker. Paul har en sønn med funksjonsnedsettelse.   

 • 12.00

  Lunsj

 • 13.00

  Det fjerde skiftet
  Helle Cecilie Palmer er journalist og kommentator i Agenda magasin. Hun skal i dette innlegget snakke om det ekstra arbeidet det er å være pårørende - det fjerde skiftet. 

 • 13.45

  Koordinering og samhandling
  1. august 2022 trer endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator) i kraft. Hva innebærer dette? Vi har invitert foreleser seniorrådgiver Kjell-Olaf Richardsen ved statsforvalteren i Oslo og Viken som skal gjennomgå det nye regelverket.
  (Helsedirektoratet leder et tverretatlig arbeid som blant annet skal utvikle en veileder. Denne veilederen skulle vært ferdig før sommeren, og presentert på konferansen. Arbeidet er noe utsatt og vil bli presentert på senere UngSOR konferanse eller digitalt.)

 • 14.15

  Pause

 • 14.30

  Barnekoordinator: Hvordan jobber Koordinerende enhet i Ringerike kommune for å forberede seg på nytt lovverk.
  Hvordan få til god koordinering rundt barn og unge, og deres familier?
  Lillan Tangen Bratsberg og Torhild Lien, Koordinerende enhet Ringerike kommune.

 • 15.15

  Veilederen fra helsedirektoratet - Hva betyr den for barn og unge?
  Helsedirektoratet har gitt ut veileder om gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Den gjelder også for tjenester til barn og unge med utviklingshemming og deres familier. Eivind Bjerksetmyr, seniorrådgiver ved Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) vil presentere hvordan veilederen omtaler tjenester til barn og unge, samt vise til eksempler fra sin nye nettressurs.

 • 15.45

  Fra forelderhjem til barnebolig
  Olaug Nilssen er prisvinnende forfatter og mor til Daniel, som er eit barn med autisme og utviklingshemming. Då han var 13, flytta han ut frå familieheimen og inn i ein barnebustad. Nilssen snakkar om både kjensler og praktiske omstende rundt dette.

 • 16.30

  Avslutning
  Dagens faglige program avsluttes 1630.

 

Tirsdag 14. juni 2022

 • 08.55

  Velkommen til andre dag av konferansen

 • 09.00

  Early Positive Approaches to Support (E-PAtS) programme
  Nick Gore er klinisk psykolog og forsker basert Tizard Centre University of Kent. Hans forelesning er på engelsk. Nick has a special interest in supporting people with learning disabilities and their families. Nick leads on the Early Positive Approaches to Support (E-PAtS) programme. He will present details about this programme in the context of early intervention research to support good lives for people with learning disabilities and their families.

  Dette blir en digital forelesning vist i salen.  

 • 09.45

  Veiledning hjemme i familiene
  Gry Østby leder prosjekt hjemmeveiledning - barn med nedsatt funksjonsevne i Oslo. Dette er et lavterskeltilbud der familier får veiledning i hjemmet. Ebba Falch jobber som prosjektmedarbeider. Gry og Ebba skal snakke om deres arbeid med familier i Oslo.  

 • 10.15

  Pause

 • 10.30

  «En kilde til mestring»
  Erfaringer med bruk av Positiv atferdsstøtte (PAS) i det spesialpedagogiske arbeidet i skolen.
  Marit Tjøstheim Skretting er vernepleier med pedagogisk utdanning og har jobbet på Møllehagen skolesenter i 14 år. Skolesenteret har de siste 5 årene implementert Positiv atferdsstøtte som sitt pedagogisk rammeverk.

 • 11.00

  Hvordan sikre faglig kvalitet i tjenestene?
  Tine Dahl er leder for en del av tjenestene til familier med barn med funksjonsvariasjon i Sandefjord kommune. Hun skal snakke om hvordan de jobber for å organisere tjenestene på best mulig måte slik at de er preget av faglig kvalitet. Med seg har hun Rose Heian, som er fagkoordinator på Teksleåsen avlastningsbolig. Teksleåsen er en av to avlastningsboliger i Sandefjord kommune. I 2019 ble det satt i gang en stor endringsprosess på Teksleåsen for å heve kvaliteten i tjenestene som blir gitt. Innlegget vil ha fokus på hvordan leder, ansatte og pårørende har samarbeidet for å oppnå en endring til det positive. Les mer om deres arbeid på NAKU sine nettsider. 

 • 11.30

  Brukerstyrt personlig assistanse - hvordan få dette til på en god måte for barn og unge med utviklingshemming?
  I desember 2021 kom BPA-utvalget med sine anbefalinger. Våren 2022 er NOUen på høring. BPA er også et viktig tilbud for barn og unge med utviklingshemming og deres familier. Nina Bakkefjord er sosionom, mor til et barn med BPA og jobber i organisasjonen Løvemammaene. Hun skal snakke om hvorfor BPA kan være viktig og bra for familier med barn med utviklingshemming, hvordan det kan gjøres og hva som er de viktigste barrierene. 

 • 12.00

  Lunsj

 • 13.00

  Kulturelt innslag med Dissimilis

 • 13.15

  Tilrettelegging av fritid. Et nytt fagfelt?
  I denne sesjonen setter vi fokus på fritiden til barn og unge med funksjonsnedsettelse. Anders Midtsundstad, faglig leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser
  (NKBUF) og førstelektor ved VID, innleder. Adam Berge og Johannes Tveitnes er medforskere ved VID vitenskaplige høyskole og vil fortelle om funn fra «Fritidsprosjektet». 

 • 14.00

  Pause

 • 14.15

  Jeg er pappa!
  Vi avslutter konferansen med å rette fokus på det å være pappa til barn og unge med utviklingshemming, først og fremst med en samtale med noen som har ulike erfaringer med denne rollen. I samtalen deltar blant andre Geir Haugen, Bjarne Kjeldsen og Karl Haakon Sævold, alle fedre til unge med funksjonsvariasjon. 

 • 15.00

  Konferansen avsluttes klokken 1500

Digitale ressurser (bonusforelesninger)

De digitale ressursene blir ikke presentert på selve konferansen i Oslo Kongressenter, men vil være tilgjengelig for deltakere og abonnenter av SOR Digital+

 • Veerle Garrels - Elevmedvirkning og selvbestemmelse for elever med utviklingshemming
  Høy grad av selvbestemmelse er knyttet til bedre livskvalitet, større deltakelse i arbeidslivet, bedre psykisk helse, og mer selvstendighet i voksenlivet. Selvbestemmelse er derfor et viktig mål for personer med utviklingshemming. Men hva er selvbestemmelse, og hvordan kan vi gi opplæring i det? I dette foredraget operasjonaliseres selvbestemmelse, og det gjøres rede for hvordan økt elevmedvirkning i skolen kan føre til høyere grad av selvbestemmelse i voksenlivet.

 • Retten til å bli hørt
  Artikkel 12 i FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har rett til å uttrykke sine synspunkter og bli hørt i alle forhold som berører dem. Artikkel 7.3 i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) understreker at barn med funksjonsnedsettelser har rett til å bli hørt på lik linje med andre barn. Allikevel vet vi at barn og unge med utviklingshemminger blir hørt i langt mindre grad enn andre barn og unge. Grete Vandvik er seniorrådgiver i Redd Barna og skal snakke om hva det innebærer at også barn og unge med utviklingshemminger har rett til medvirkning og innflytelse, hvorfor er det viktig, og hvordan kan vi styrke retten til å bli hørt for denne gruppen barn og unge? 

 • Sang og musikk for alle - med glede, mestring og livskvalitet i fokus
  Dissimilis arbeider for å skape livskvalitet for mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser gjennom å tilby kulturaktiviteter som gir positive opplevelser, mestring og anerkjennelse. I tilbudet «Sang og musikk for alle» møtes barn med funksjonsnedsettelser og minoritetsbakgrunn sammen med familier og pårørende. Lek og samspill oppstår på tvers av funksjonsnivå og kulturer! «Sang og musikk for alle» er utviklet av Dissimilis nasjonale kompetansesenter, og er etablert i Drammen, Lørenskog, Oslo, Kongsberg og Kristiansand.

  Dissimilis presenterer her grunnlaget, målsettingene og metodikken i tilbudet «Sang og musikk for alle», samt informere om prosessen rundt oppstart av nye tilbud.

 • ITA  – Inkluderende og tilrettelagt allidrett
  Bjørn Roar Vagle er fagperson/vernepleier og far. Han forteller om bakgrunnen for idrettstilbudet han har startet opp og erfaringene så langt, og hva dette tilbudet betyr for utøverne.

 • Tverrfaglig strukturert oppfølgingsteam
  Kinn kommune er en av seks pilotkommuner som har deltatt i et prosjekt for å få på plass en tverrfaglig strukturert oppfølgingsteam. Prosjektet er igangsatt av helsedirektoratet.

  Målet er å få til bedre samarbeid på tvers av fag, nivåer og sektorer i kommunen- Kinn kommune har også inkludert barn og unge med utviklingshemming. Representanter fra kommunen vil snakke om dette arbeidet og også presentere eksempler. 

Prisinformasjon individuell- og gruppe påmelding

Vanlig påmelding (fysisk tilstedeværelse i konferanselokalene + digital tilgang til opptak)

Prisen samlet for to dager er kr 4.480,-  Samlet pris for deltakelse kun én dag er kr 2.240,-

Dersom fire eller flere melder seg på samtidig fra samme arbeidsplass (og deltar), reduseres prisen for hver enkelt med kr 300,-

Overnatting
Rom m/ frokost pr enkeltrom: fra kr 1.295 pr natt
Rom m /frokost pr dobbeltrom: fra kr 1.495. pr natt

Digital tilgang for enkeltpersoner

Per person: kr 1.900

Hvis flere skal se på konferansen sammen, skal alle være påmeldt. Alle priser gjelder for to dager. De påmeldte får tilgang til opptak av hele konferansen i 1 måned. Tilgangen er knyttet til den enkeltes epostadresse, og kan ikke deles med andre.

Fremgangsmåte for individuell påmelding:

A) Klikk "påmelding" øverst på siden,

B) Registrer deg, velg kategori "deltaker", bla til neste side og kryss av for "digital deltakelse knyttet til epostadresse, kr 1.900"

C) Motta bekreftelse

OBS: hvis din arbeidsplass har bestilt digital tilgang for alle sine ansatte, skal du ikke melde deg på konferansen. Da er dere kollektivt påmeldt.


Prisinformasjon digital tilgang for alle ansatte i en kommune / høgskole / universitet / sykehus

Det er også mulig å melde på en hel kommune eller organisasjon kollektivt. Da får alle ansatte i kommunen/organisasjonen delta digitalt uten ekstra kostnad. Tilgang til live-streamingen av konferansen & opptak fra konferansen i 6 mnd. For høgskoler/universitet omfatter det også alle studenter.

Kommuner med færre enn 10.000

Kr 10.000

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @stavanger.kommune.no, @trondheim.kommune.no osv. får tilgang til konferansen og opptak fra konferansen)

Nederst på denne siden finner du oversikt over kommuner/organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.

Bydeler i Oslo + kommuner med 10-50.000 innbyggere + sykehus + høgskoler og universitet (inkludert lærere og studenter)

kr 25.000

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @stavanger.kommune.no, @trondheim.kommune.no osv. får tilgang til konferansen og opptak fra konferansen)

Nederst på denne siden finner du oversikt over kommuner/organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.

Kommuner med over 50.000 innbyggere

kr 40.000

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @stavanger.kommune.no, @trondheim.kommune.no osv. får tilgang til konferansen og opptak fra konferansen)

Nederst på denne siden finner du oversikt over kommuner/organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.

Prisinformasjon digital tilgang for alle ansatte i en organisasjon

Brukerorganisasjoner

Kr 10.000

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @Bergen.kommune.no, @stolav.no, @vid.no/@vidstud.no osv.

Eneste unntak er interesse- og brukerorganisasjonene, som kan sende eget skjema med individuelle epostadresser. Tilgangen gjelder for disse organisasjonenes ansatte og styremedlemmer sentralt og i lokallag, ikke for alle deres medlemmer.

Skjemaet kan ikke inneholde mer enn 200 navn.
Det må settes opp navn, epostadresse og telefonnummer for alle.


Nederst på denne siden finner du oversikt over organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.

Organisasjon med færre enn 100 ansatte

Kr 10.000

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @Bergen.kommune.no, @stolav.no, @vid.no/@vidstud.no osv. får tilgang til konferansen og opptak fra konferansen)Organisasjoner med 100-500 ansatte

Kr 25.000

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @Bergen.kommune.no, @stolav.no, @vid.no/@vidstud.no osv. får tilgang til konferansen og opptak fra konferansen)

Organisasjoner med over 500 ansatte

Kr 40.000

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @Bergen.kommune.no, @stolav.no, @vid.no/@vidstud.no osv. får tilgang til konferansen og opptak fra konferansen)

SOR DIGITAL +

SOR digital +

SOR digital + er SORs flaggskip, som gir tilgang til å streame alle de tre årlige SOR- og UngSOR konferansene. I tillegg får man tilgang til opptak fra konferansene i 1-5 år, samt tilgang til mange faglige forelesninger som kun gjøres tilgjengelig for dem som abonnerer på SOR +.

Oversikt over kommuner, høgskoler/universitet og andre organisasjoner med kollektiv digital tilgang til konferansen

Alle ansatte som har epostadresse som slutter på det som er vist i parentesene nedenfor, har allerede digital tilgang til denne konferansen. Hvis det også står "SOR digital +" i tilknytning til dette, betyr det at man også har tilgang til alle de andre SOR-konferansene pluss en rekke andre fordeler. Deriblant 10 ganger lenger tilgang til opptak fra konferansene.

Kommuner

 • Alver kommune (@alver.kommune.no) [SOR digital +]
 • Bærum kommune (@baerum.kommune.no) [SOR digital +]
 • Gran kommune (@gran.kommune.no) [SOR digital +]
 • Hammerfest kommune (@hammerfest.kommune.no) [SOR digital +] [SOR digital +]
 • Hareid kommune (@hareid.kommune.no) [SOR digital +]
 • Harstad kommune (@harstad.kommune.no) [SOR digital +]
 • Herøy kommune (@heroy.kommune.no) [SOR digital +]
 • Kristiansand kommune (@kristiansand.no) [SOR digital +]
 • Kvæfjord kommune (@kvafjord.kommune.no) [SOR digital +]
 • Melhus kommune (@melhus.kommune.no) [SOR digital +]
 • Sande kommune (@sande-mr.kommune.no) [SOR digital +]
 • Sandnes kommune (@sandnes.kommune.no)
 • Stavanger kommune (@stavanger.kommune.no) [SOR digital +]
 • Trondheim kommune (@trondheim.kommune.no) [SOR digital +]
 • Ulstein kommune (@ulstein.kommune.no) [SOR digital +]
 • Vanylven kommune (@vanylven.kommune.no) [SOR digital +]
 • Volda kommune (@volda.kommune.no) [SOR digital +]
 • Ørsta kommune (@orsta.kommune.no) [SOR digital +]

Høgskoler og universitet

 • Universitetet i Sør-Øst Norge (@usn.no) + (@student.USN.no) [SOR digital +]

Andre organisasjoner

 • Signo (@signo.no) [SOR digital +]Omfattes du av denne ordningen, skal du IKKE melde deg på konferansen. Du trenger bare å logge deg på konferansesiden. Denne får du tilgang til noen dager før konferansestart.

Dere som har tilgang til SOR digital + kan gå inn på denne siden og se ALLE tilgjengelige forelesninger fra Stiftelsen SOR.