Skip to main content

Prosedyre

Foto: Spencer Finnley, Flickr (CC)Foto: Spencer Finnley, Flickr (CC)Det bør foreligge konkrete retningslinjer for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep på din arbeidsplass. De skal være konkrete, og ha opplysninger om navn og telefonnummer for dem man skal kontakte.

Innholdet i retningslinjene bør ligne på de som fremkommer i forslaget nedenfor.

 • Ved mistanke om seksuelle overgrep skal alle relevante observasjoner noteres forløpende.
 • Noter ned når du fikk mistanken og hva den besto i (hendelsesforløp).
 • Dersom den utsatte forteller selv, skal det oppfordres til å fortelle fritt uten press.
 • Skriv ned ordrett hva som blir fortalt. Du kan spørre når hendelsen skjedde sist gang, bruk åpne spørsmål! Skriv ned detaljer og uttalelser den utsatte kommer med så ordrett som mulig
 • Si at du vil hjelpe
 • Ikke lov at du ikke skal si det til noen
 • Fortsett å føre notater etter hvert som du observerer eller snakker med den utsatte; sinnstilstand – for eksempel, gråt, sinne, hva som sies…
 • Antatt overgriper må ikke konfronteres med mistanke før anmeldelse pga. fare for bevisforspillelse
 • Sikre at du ikke er alene med mistanken. Henvend deg til nærmeste overordnet eller ta kontakt i henhold til det som er angitt i kommunens egen struktur/handlingsplan for vold i nære relasjoner.
 • Dersom mistanke ikke rettes mot foreldre/pårørende må leder sørge for at de blir informert om mistanken.
 • Dersom det dreier seg om et barn skal det gis melding til barnevernstjenesten.
 • Eventuelt mistenkt person skal ikke ha kontakt med den som er antatt offer.
 • Unngå å etterforske.
 • Søk råd hos politiet, også anonymt om du vil.
 • Vurder anmeldelse.

Disse punktene utdypes i e-læringskurset Ingen hemmeligheter.

Retningslinjene som er foreslått her bygger på Håndbok om seksuelle overgrep mot utviklingshemmede, fra Fylkesmannen i Finnmark og Helse Finnmark.
Mange kommuner har tilgang på ekspertise fra tverrfaglige team som arbeider spesielt med seksuelle overgrep. Ofte kalles de SO-team (seksuelle overgreps team).
NB: Den yrkesmessige taushetsplikten er IKKE til hinder for at du kan melde til Barneverntjenesten eller politiet.

HUSK: strl.§ 139 – avvergelsesplikt og plikt til å melde!