Foto: Sharon Ingerson, Flickr (CC: BY-NC 2.0)Foto: Sharon Ingerson, Flickr (CC: BY-NC 2.0)

Norske nettressurser

INFORMASJONS- OG KOMPETANSERESSURSER
 • Familienettet
  Et nettsted for alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne - enten det dreier seg om barn som har funksjonsvansker, funksjonshemming, psykiske vansker eller kronisk sykdom.

 • Frambu - kompetansesenter for sjeldne diagnoser
  Frambu - kompetansesenter for sjeldne diagnoser har spesiell kompetanse på rundt 120 ulike sjeldne diagnoser/diagnosegrupper. Senteret utvikler, samler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med diagnose i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse.

 • Fritid med bistand
  Fritid med bistand er en ny metode for å inkludere mennesker med ulike behov i ønsket aktivitet. Et alternativ til støttekontakt!

 • Fritid for alle
  Helsedirektoratet har gitt Fritid med Bistand i Kristiansand kommune oppgaven med å være et faglig knutepunkt for den nasjonale satsingen knyttet til "Støttekontakt kultur- og fritidsdeltakelse

 • Helsebiblioteket
  Gir gratis tilgang til sentrale elektroniske kunnskapskilder for helsepersonell og andre. Databaser, retningslinjer, oppsummert forsking og 1100 tidsskrift samlet på en side

 • Helsekompetanse
  En nasjonal læringsportal for helse- og sosialarbeidere, pasienter, pårørende og kompetansetilbydere. Her kan du finne, delta på og utvikle nettbaserte kompetansetilbud

 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - NAKU
  Fokuserer på det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming. Et knutepunkt innen fagfeltet, med utstrakt kontakt med ulike fagmiljøer over hele landet. Primær målgruppe er ansatte i alle landets kommuner.

 • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
  Forsknings- og utviklingsarbeid samt informasjon, råd og veiledning i forhold til demens og alderspsykiatri. Driver blant annet prosjektene FoA og UAU
 • Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemmede og psykisk helse - Oslo universitetssykehus
  Kompetansetjenesten er etablert for å bygge opp og spre kunnskap og erfaring om utredning og behandling av mennesker med utviklingshemning/autisme og samtidig psykisk lidelse.

 • Nettverk for funksjonshemnmede, samliv og seksualitet (NFSS) er et landsomfattende nettverk, primært for 2 linjetjenesten.

 • Nordlandsforskning
  Forskningsstiftelse med fagområdene organisasjons- og kommunalforskning, regional- og næringslivsforskning, velferdsforskning, økonomisk forskning og bedriftsutvikling

 • Nord-Norges Diakonistiftelse
  Arbeider for menneskeverd og meningsfylte liv for funksjonshemmede og andre hjelpetrengende, med særlig prioritet til mennesker med psykisk utviklingshemming.

 • Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør - Øst
  Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst skal arbeide for likeverdige og individuelt tilrettelagte tjenester som er preget av langsiktighet, kontinuitet og god kvalitet.

 • Senter for sjeldne diagnoser
  Avdeling på Rikshospitalet med virksomhetsområde knyttet opp mot 16 sjeldne diagnoser. Senterets fire fokus er rådgivning, kurs, informasjon og forskning

 • Statlig pedagogisk støttesystem (fagområder)
  Statped er et nasjonalt tjenesteytende system som skal bistå skoleeiere med å legge til rette for kvalitativ god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov

 • Sunnaas SSKS - spesialpedagogisk kompetansenter
  Spesialkompetanse i forhold til språk og kommunikasjon, svelgevansker (dysfagi) og tilpasning av datahjelpemidler

 • Sunnaas TRS - kompetansesenter for sjeldne diagnoser
  Nasjonalt kompetansesenter for pasienter, pårørende og fagpersoner i forhold til AMC, dysmeli, Ehlers-Danlos Sykdom, kortvoksthet, Marfans syndrom, OI, og ryggmargsbrokk

 • Voksenhabiliteringstjenesten i Telemark
  Rådgivende, tverrfaglig spesialisthelsetjeneste som bistår primærkommuner - helse/sosialtjenesten, brukere, pårørende, hjelpeverger og andre
  OFFENTLIGE RESSURSER
 • BORA
  Arkiv tilknyttet Universitetet i Bergen. Gjør univeritetets produksjon av kvalitetsvurderte forskningsarbeider gratis tilgjengelig via web

 • HVL Open
  Forskningspublikasjoner fra Høgskulen på Vestlandet. Arkiv med fulltekst av fagfellevurderte artikler, avhandlinger, master-oppgaver og annet materiale

 • DELTA senteret (avviklet 1. september 2018, Bufdir har overtatt arbeidsoppgavene)
  Statlig kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fokus på transport, bygninger og uteområder, IKT, og opplæring og arbeid

 • Helsedirektoratet
  Et nettsted rettet mot folk som benytter informasjon fra direktoratet, laget med utgangspunkt i brukernes ønsker

 • Statens råd for funksjonshemmede
  Statens råd for funksjonshemmede er et rådgivende organ for offentlige instanser og institusjoner, særlig departementene og statsforvaltningen for øvrig
  INTERESSEFORENINGER 
 • Atlas-alliansen
  Beskriver seg som funksjonshemmedes egen bistandsstiftelse, som representerer over 300 000 medlemmer og fokuserer på å bedre funksjonshemmedes situasjon i land i Sør og for å bekjempe tuberkulose.

 • Autismeforeningen i Norge
  Autismeforeningen i Norge er en sammenslutning av mennesker med diagnose innen autismespekteret, foreldre og andre pårørende samt andre interesserte

 • Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede - LAFY Interesseorganisasjon som organiserer over 100 virksomheter - fra kommunale arbeidssentra og dagtilbud til tiltak for yrkeshemmede i arbeidsmarkedsetatens regi

 • LUPE - Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende
  LUPE er en politisk uavhengig organisasjon av utviklingshemmede og pårørende som arbeider for varierte og individuelt tilrettelagte bo, arbeids- og fritidstilbud til utviklingshemmede

 • NFU - Norsk Forbund for Utviklingshemmede
  NFU er en nasjonal interesseorganisasjon for mennesker med utviklingshemming. Bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige rettigheter

 • Norges Handikapforbund
  Interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede
  ANNET

 • Special Olympics Norge
  Etablert som en del av den internasjonale Special Olympics bevegelsen, for å jobbe spesielt med utbredelse av idrett for mennesker med utviklingshemming

 • Solgården
  Et norskdrevet ferie- og helsesenter i Spania, tilrettelagt for funksjonshemmede, med egen norsk lege, samt sykepleier og 3 fysioterapeuter. SOR er representert i Solgårdens styre

 • Ridderne AS
  Tilbyr opplæring og andre tjenester til kommuner og bydeler innenfor arbeidet med utviklingshemmede

 • Uhørte stemmer og glemte steder
  Nettstedet er en del av det nasjonale innsamlings- og formidlingsprosjektet Uhørte stemmer og glemte steder - fortellinger fra utviklingshemmedes historie. Prosjektet drives av fem museer.

 • PPT
  Oversikt over PP-tjenestene i Norge -driftes av Forum for Psykologer i Kommuner / Fylkeskommuner.

 • Teater nonSTOP
  Profesjonelt teater i Trøndelag, hvor de fleste aktørene har utviklingshemming

Foto: Blue Square Thing, Flickr (CC: BY-NC-SA 2.0)Foto: Blue Square Thing, Flickr (CC: BY-NC-SA 2.0)Nordiske nettressurser

Her finner du lenker til nettressurser i Danmark og Sverige, samt nettsider som omfatter hele Norden.

NORDEN
 • NNF - Nordisk NettverksForum (nedlagt)
  Et dynamisk faglig nettverk for alle som arbeider med mennesker med utviklingshemning i Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge, Sverige, Åland

 • NSH - Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor (nedlagt)
  En nordisk institution inom Nordiska ministerrådet (socialministrarna). Driver nordiska projekt inom handikappområdet och arbeider for nordisk samarbete
  DANMARK
 • KVIS - Kvalitet i specialundervisningen (nedlagt)
  Undervisningsministeriets portal viet spesialundervisning

 • Landsforeningen LEV - utvikling for utviklingshæmmede
  Privat landsdækkende forening for udviklingshæmmede, pårørende og andre interesserede

 • NUD - Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (nedlagt)
  En institution under Nordisk Ministerråd, der yder service til personale og organisationer, der arbejder for og med døvblinde personer

 • SUS - Socialt Udviklingscenter
  En uafhængig almennyttig forening, der løser opgaver i forhold til socialt udsatte mennesker - nationalt og internationalt

 • ULF - Udviklingshæmmedes landsforbund
  En forening for mennesker, der er udviklingshæmmede, og arbejder på at sætte fokus på udviklingshæmmedes livsvilkår i samfundet

 • Videnscenter for oligofrenipsykiatri
  Formidler kunnskap om psykiske lidelser og utviklingshemning. Senteret informerer bl.a. om, hvordan psykiske vansker kommer til uttrykk hos personer med utviklingshemning og hvilke behandlingsmuligheter som finnes.
  FINLAND
 • Kehitysvammaisten Tukiliitto - De Utvecklingsstördas Stödförbund
  - Stödjer sina medlemmar, försvarar och förbättrar de utvecklingsstördas och familjernas rättigheter och jämlikhet i samhället samt främjar sina medlemmars livskvalitet

 • Förbundet de Utvecklingsstördas Väl (FDUV)
  Organisationen bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt, och håller kurser o.likn. för personer med begåvningshandikapp, anhöriga, skol- och omsorgspersonal, tjänstemän och politiker
  ISLAND
 • Landsforeningen af handicappede i Island
  Stiftet med henblik på at skabe et bedre liv for handicappede samt at være en rådgivende instans for offentlige myndigheder vedrørende handicappedes rettigheder

 • Landsforeningen Throskahjalp
  En selvstændig interesseforening, der blev stiftet i 1976. Formålet er at forene forskellige forældre-, fag- og brugerorganisationer, der har specialiseret sig i støtte til handicappede i deres kamp for ligeret
  SVERIGE
 • Föreningen Grunden
  För människor med intellektuella funktionshinder. Startade inom FUB, men medlemmarna ville bli en egen förening där man ville ta sina egna beslut och själv bestämma om sin ekonomi.

 • FUB - Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
  Intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv

 • Klippan
  Rikssektionen Klippan är FUB:s sektion för medlemmar med utvecklingsstörning, og arbetar för att utvecklingsstörda ska känna till sina rättigheter och få det bättre

 • Tidsskriftet INTRA
  Tidsskriftet Intra - Verka för ökad information om resultatet av forskning, metodutveckling och samhällets insatser beträffande utvecklingsstörda personer och andra med närliggande problematik

 • JAG - Jämlikhet, Assistans & Gemenskap
  En ideell organisation för personer med flera stora funktionshinder varav ett är en nedsättning av den intellektuella förmågan

Foto: Frank Gruber, Flickr (CC: BY-NC-ND 2.0)Foto: Frank Gruber, Flickr (CC: BY-NC-ND 2.0)Internasjonale nettressurser

Her finner du lenker til engelskspråklige nettressurser.

 • AAIDD - American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (tidligere AAMR)
  Progressive policies, sound research, effective practices, and universal human rights for people with intellectual and developmental disabilities

 • EASPD - the European Association of service providers for persons with disabilities
  Europeisk sammenslutning av tjenesteleverandører for personer med nedsatt funksjonshemning. Fremmer like muligheter for mennesker med funksjonshemninger gjennom effektiv service av høy kvalitet. Representerer over 8000 tjenesteleverandører og organisasjoner

 • IASSIDD - International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities
  An international and interdisciplinary scientific non governmental organization with official relations with the World Health Organization.

 • Inclusion International
  Promoting inclusion, equality and opportunity for people with intellectual disabilities and their families worldwide.

 • ISAAC - International Society for Augmentative & Alternative Communication
  Working to improve the life of every child and adult with speech difficulties

 • MAMH - European Association of Intellectual Disability Medicine (nedlagt)
  An organisation of European doctors working within different specialties who are committed to high quality medical care for people with learning disabilities.

 • Mental Health Europe
  A non governmental organisation committed to promoting positive mental health, preventing mental distress, improving care, advocacy, and protecting the human rights of (ex-)users of mental health services, patients of psychiatric hospitals, their families, and carers

 • Priory Lodge Education
  A network of inter-related biomedical journals, owned and administered by Priory Lodge Education Ltd

 • The Sibling Support Project
  An american national effort dedicated to the life-long concerns of brothers and sisters of people who have special health, developmental, or mental health concerns

 • TASH
  People with disabilities, family members, fellow citizens, advocates, and professionals working together to create change and build capacity so that all people, no matter their perceived level of disability, are included in all aspects of society.

 • Cerebral Palsy Guidance
  Cerebral Palsy Guidance was created to provide answers and assistance to parents of a child with cerebral palsy. Our goal is to reach as many members of the cerebral palsy community as possible, building up a network of support, as well as providing necessary assistance.

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR
c/o BDO
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.