Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner -når personer med utviklingshemning utsettes for eller utøver vold mot personer de bor sammen med eller som yter omsorgstjenester til dem.

Dette er tittel på prosjekt SOR i samarbeid med Bergen kommune har utført med støtte fra Bufdir.

Prosjektet handler om det mange kaller utagering, utfordrende atferd og aggresjon. Eller vold, et begrep som vi har valgt å fokusere på i dette prosjektet. Det er forøvrig et ord mange som jobber for personer med utviklingshemming vegrer seg for å bruke, også om situasjoner de fleste utenforstående vil mene er korrekt betegnelse. Vi synes også det er nyttig og interessant å trekke inn begrepet "nære relasjoner". Ved å trekke inn begreper som vanligvis ikke benyttes innen tjenester for personer med utviklingshemming, ønsker vi å bidra til refleksjon rundt vår egen praksis og de vi jobber for.

bufdir logo

Nære relasjoner

Med begrepet nære relasjoner hos voksne folk tenker man ofte på relasjoner til samboere, kjærester, ektefeller og barn, foruten andre familiemedlemmer. Men de fleste voksne med utviklingshemning har ikke barn, og kun et fåtall blir samboere eller gift med en kjæreste. Det betyr ikke at de ikke har nære relasjoner, men relasjonene er ofte av en annen karakter. For mange av dem som bor i samlokaliserte boliger eller andre boformer hvor mange med utviklingshemning er samlet, utgjør blant annet andre personer med utviklingshemning deres nære relasjoner. Det gjør også personalet som har jobbet tett med dem over lang tid. Båndene og mekanismene i disse relasjonene skiller på flere områder fra det vi vanligvis tenker på som nære relasjoner for dem som ikke har nedsatt funksjonsevne. I dette prosjektet har vi fokus på hvordan disse spesielle relasjonene får betydning i de tilfeller det forekommer vold.

Internasjonale studier tyder på at personer med utviklingshemning er tre til fire ganger mer utsatt for ulike former for vold og overgrep enn den øvrige befolkningen. I mange tilfeller har også voldsutøver utviklingshemning. I noen tilfeller kan voldsutøver være samme person som den utviklingshemmede er avhengig av for å få hjelp og bistand. I dette prosjektet utvider vi perspektivet til også å omfatte vold personer med utviklingshemning utøver overfor personalet som jobber for dem i en omsorgssituasjon.

Mange personer med utviklingshemning har nevrologiske skader eller forstyrrelser som bidrar til at terskelen for å bli sint og ty til vold er betydelig lavere enn for andre. Dette kan for eksempel ha sammenheng med frontallappforstyrrelser og nedsatt evne til fortolkning og forståelse. Kommunikasjonsvanskene kan være store, og vansker med å forstå og å gjøre seg forstått kan utløse frustrasjon og sinne. I tillegg til dette har personene gjerne en lang læringshistorie som har bidratt til dysfunksjonell atferd. Dette medfører fysiske, emosjonelle og relasjonelle skader.

Mål

Med utgangspunkt i de nære relasjonene voksne personer med utviklingshemning har med personale og andre personer med utviklingshemning, er siktemålet med prosjektet

 • Intervensjoner for å forebygge og redusere fremtidig forekomst av vold
 • Intervensjoner for å håndtere og stoppe vold

Resultat og produkt

Veileder
Hovedproduktet fra prosjektet er veileder i forebyggging og håndtering av aggresjon og vold. Denne er utarbeidet, og sendes ut på høring til sentrale fagpersoner og miljø i midten av februar 2016, og publiseres på våre nettsider kort tid etter dette. Veileder trykkes opp i 2.500 eksemplarer. 1.400 av disse vil distribueres sammen med SOR Rapport høsten 2017, resten blir tilgjengelig allerede mars 2017 og kan bestilles gjennom SOR. PDF versjon blir gratis tilgjengelig på våre nettsider i slutten av februar 2017.
I veileder i forebygging og håndtering av aggresjon og vold er Positive Behaviour Support benyttet som rammeverk

Innholdsfortegnelse:

 1. Innledning og grunnleggende prinsipper
 2. Begrepsavklaringer
 3. Mulige årsaker til aggresjon og vold
 4. Innlæring av nye ferdigheter
 5. Støtte til det sosiale nettverket
 6. Forebygging av aggresjon og vold
 7. Håndtering av aggresjon og vold
 8. Hvordan opprettholde gode relasjoner når man blir utsatt for vold?
 9. Kollegastøtte

Forskning

I Bergen har vi gjennomført fokusgruppeintervju knyttet til vold i nære relasjoner. Fem grupper ble intervjuet: Miljøarbeidere, miljøterapeuter, nattevakter, ledere og helgevikarer fra fem forskjellige bofellesskap.

Intervjuer

Vi har samarbeidet med en rekke fagmiljø og fagpersoner i arbeidet med å diskutere og innhente informasjon om vold knyttet til personer med utviklingshemming. Mange av disse har vi intervjuet, og disse presenteres i en serie artikler som er publisert i tidsskriftet SOR Rapport:

Risikovurdering og risikohåndtering
Sentral fagenhet for tvungen omsorg er en nasjonal enhet med ansvar for personer med utviklingshemning som dømmes til særreaksjon etter straffelovens §39a. Enheten er lokalisert ved St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, og har ansvar for sikkerhet og rehabilitering overfor denne målgruppen. Det dreier seg om relativt få personer med utviklingshemning, men til gjengjeld har de opparbeidet seg svært høy kompetanse om risikovurdering, miljøbehandling og øvrige tiltak som også kan komme andre utviklingshemmede med utfordrende atferd til gode.

Utviklingsfremming - gode holdninger og handlinger ved Heimdal bo- og aktivitetstilbud
Heimdal bo- og aktivitetstilbud (BoA) er en kompetanseenhet i Trondheim som har spesialisert seg på utfordrende atferd. De liker å utfordre egne og andres tanker rundt hva som er god miljøterapi ved utfordrende atferd, og har oppnådd resultater som bør vekke nysgjerrighet også i andre fagmiljø.

Utfordrende atferd i et habiliteringsperspektiv
Habiliteringstjenestene får henvendelser om saker som er mer krevende enn man kan forvente at kommunene kan ha kompetanse og kapasitet til å klare å mestre på egen hånd. Saker som involverer vold av eller mot personer med utviklingshemning vil typisk være saker habiliteringstjenestene blir bedt om å bistå i. Vi har tatt turen til Stavanger for å høre hva seksjonsleder Bjørn Roar Vagle tenker om utagering og vold knyttet til personer med utviklingshemning.

Voldens verden
Stål Bjørkly er spesialist i klinisk psykologi og professor ved Høgskolen i Molde og Kompetansesenter for rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus. Hans spesialområder er risikovurdering, risikohåndtering, forebygging og behandling av vold. Bjørkly har også en fortid hvor han i syv år jobbet spesielt med voldsproblematikk hos personer med autisme i Møre og Romsdal.

Høgskolen i Molde - vernepleierutdanningens fokus på utfordrende atferd, aggresjon og vold
På Høgskolen i Molde møter vi høgskolelærer Thrine Marie Nøst Bromstad for en prat om utfordrende atferd, aggresjon og vold. Vi er nysgjerrige på hvordan temaene vektlegges i undervisningen ved høgskolen.

Konsultasjonsteam - et nyttig virkemiddel mot vold og seksuelle overgrep
Bergen kommune har tatt grep for å bekjempe vold og seksuelle overgrep. Etter initiativ fra Statens barnehus Bergen er det opprettet et konsultasjonsteam som tilbyr anonyme drøftinger til ansatte og privatpersoner, når det foreligger mistanke om vold og seksuelle overgrep mot voksne personer med utviklingshemning. Teamet er sammensatt av personer fra Statens Barnehus Bergen, Autismeteamet og Bergen kommune ved Etat for tjenester til utviklingshemmede.

Artikler
Forebygging og håndtering av utfordrende atferd
VID vitenskapelige høgskole (tidligere Diakonhjemmet Høgskole, studiested Sandnes) starter høsten 2016 opp en ny videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming. Videreutdanningen har hentet mye av teoritilfanget fra Positive Behavior Support (PBS) og kan inngå i et masterløp.

Videreutdanning om utfordrende atferd
Kompetansetørste fagfolk får nå mulighet til å ta videreutdanning i utfordrende atferd. En arbeidsgruppe
under ledelse av høgskolelektor Ulf Berge har utarbeidet et studietilbud på masternivå som retter seg mot dette fagområdet. Studiet tilbys i Sandnes ved VID vitenskapelige høgskole, har ett års varighet og gir 30 studiepoeng.

Kartleggingsbank
Kartleggingsbanken
En rekke kartleggingsverktøy kan og bør brukes for å hjelpe personer med utviklingshemming som har utagerende og voldelig atferd. Sammenhengende er ofte komplekse, og det finnes en rekke verktøy med inndirekte eller direkte relevans. I kartleggingsbanken har vi samlet verktøy som er gratis tilgjengelig og som ikke krever autorisasjon av dem som bruker dem.

Konferanser
Frihet omsorg, tvang og makt - Utfordringer og dilemma ved selvbestemmelse, kontroll, støtte og påvirkning i tjenester til personer med utviklingshemming

Temaet følges opp på vårens konferanse i Bergen 4. og 5. mai 2017.
I tillegg vil temaet bli utdypet på høstkonferansen i Oslo, som handler om miljøterapi, organisering og ledelse.

Prosjektgruppen
Gruppen består av

 • Helene Myklebustad, Bergen kommune
 • Siv Bjønnum, Bergen kommune
 • Jarle Eknes, Stiftelsen SOR
 • Jann Aasbak, Stiftelsen SOR

Henvendelser kan gjøres til Jarle Eknes, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim