Skip to main content

Nyheter

Helseoppfølging – fra overordnede føringer til praksis

Helseoppfølging – fra overordnede føringer til praksis

–Vi må dele med hverandre! Det er en av oppfordringene til Hege Kylland når hun snakker på SOR sin konferanse høsten 2021. «Vi må møtes, vi må dele og vi må tørre å være stolte av den jobben vi har gjort», sier hun i sin innledning om helseoppfølging av personer med utviklingshemming.

Sinnemestring

Sinnemestring

Det er utviklet en ny modell for sinnemestring for personer med utviklingshemming. Modellen er tilpasset norske forhold, basert på individuell behandling og bygger på kognitiv atferdsterapi. Presentasjonen av boka i forbindelse med SOR-konferansen om Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming. Arbeidet med modellen presenteres av Anne Sivertsen, Anne Mette Waagsbø og Bernt Barstad, alle ansatt ved Habiliteringstjenesten for voksne ved St.Olavs Hospital, samt Erik Søndenaa fra vernepleierutdanningen ved NTNU.

Samarbeid og kompetanse

Samarbeid og kompetanse

«Det overordnede målet med denne veilederen er altså å bidra til at personer med utviklingshemming og deres familier får leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. Det innebærer jo at tjenestene som kommunen tilbyr, skal være av en så god kvalitet at det er mulig å leve sine egne liv. Da trenger kommunen kompetente fagfolk.» Dette sier Marit Isaksen fra forbundsledelsen i FO da hun i sitt innlegg på høstens SOR-konferanse retter fokus på kvalitet og kompetanse i tjenestene.

Kroppskort om kroppsregler

Kroppskort om kroppsregler

På SOR-konferansen Rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming ble det nye samtaleverktøyet Kroppskort presentert. Det er laget for ungdom og voksne med utviklingshemming, og handler om kroppsregler knyttet til grenser, seksualitet, vold og overgrep. Verktøyet, som består av kort, en film og en veileder som kommer med forslag til hvordan kortene kan brukes, er laget av Linn Fjelde Farstad og Frode Andersen, begge seniorrådgivere ved Barnehuset i Agder politidistrikt. Samtalen med dem ble ledet av Nina Christine Dahl.

TryggEst – vern av risikoutsatte voksne

TryggEst – vern av risikoutsatte voksne

TryggEst er en ny og helhetlig modell for håndtering av mistanke om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne, utarbeidet i regi av Bufdir. Nina forteller: «Det har vært gjort et stort forarbeid til prosjektet hvor Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Kommunenes Sentralforbund har vært med i prosjektstyret. Modellen skal være en nasjonal modell for å sikre likere håndtering av vold og overgrep ute i kommunene. I 2018 starta Bufdir utprøving av TryggEst i ti kommuner, og i to bydeler i Oslo. Prosjektet skulle vare i to år. Pilotkommunene og bydelene forplikta seg til å jobbe etter en modell som skulle bidra til å avdekke og forhindre overgrep mot risikoutsatte voksne».

Atferd som utfordrer

Atferd som utfordrer

Kan en multimodal tilnærming redusere atferd som utfordrer hos en gutt med Prader-Willis syndrom og autisme­spekter­forstyrrelser?

Artikkelen tar sikte på hvorvidt en ved hjelp av prinsipper i tråd med Positiv Atferdsstøtte (PAS) kan forbedre livsbetingelsene til en ung gutt med Prader Willis Syndrom og autismespekterforstyrrelser. Miljøtiltakene presentert er et resultat av tverrfaglig samarbeid mellom samtlige instanser i tjenestemottakers liv. Arbeidet benytter flere proaktive tilnærminger fra ulike vitenskapelige disipliner, parallelt som aversive tiltak blir unngått. Tiltakene er utformet i tråd med Løkke og Salthes sjekkliste (2012) og det argumenteres for at arbeidet har ledet til en bedre forståelse av målpersonens behov, ønsker og følgelig også den utfordrende atferden. Etter intervensjonen viser resultatene en reduksjon i utfordrende atferd og indikerer at livskvaliteten har økt.

Traumebevisst omsorg og positiv atferdsstøtte

Traumebevisst omsorg og positiv atferdsstøtte

Mennesker med utviklingshemning har historisk sett blitt utsatt for flere typer overgrep og blitt seksuelt misbrukt av både fremmede og mennesker som egentlig skulle hjelpe dem. Det kan være vanskelig å oppdage slike overgrep, og det er begrenset med forskning på hvordan man kan hjelpe den som har vært utsatt. Artikkelen tar for seg hvordan positiv atferdsstøtte (PAS) kan bli brukt i arbeid med mennesker med utviklingshemming som har opplevd seksuelle overgrep. Man ser på kompleksiteten mellom traumer og atferd som utfordrer, samt hvordan traumebevisst omsorg og lavaffektiv tilnærming kan bli brukt innen PAS rammeverket.

Økt livskvalitet ved bruk av PAS

Økt livskvalitet ved bruk av PAS

Hvordan kan positiv atferdsstøtte bidra til økt livskvalitet for ansatte som jobber med personer med kognitive funksjons­hemminger?

En arbeidsdag preget av høye jobbkrav, lav grad av kontroll, lite sosial støtte, høyt arbeidstempo, motstridende krav og manglende balanse mellom innsats og belønning kan føre til fysiske og psykiske plager. I denne artikkelen sees Positiv atferdsstøtte opp mot disse risikofaktorene, og det gis konkrete føringer som antas å kunne bidra til å redusere arbeidsbelastning og jobbstress, og dermed bidra til økt livskvalitet.

Fra ganske utenfor til HELT MED!

Fra ganske utenfor til HELT MED!

«Det er over flere tiår godt dokumentert at personer med utviklingshemming har blitt fortrengt fra alle former for arbeidsliv. Dette kan vi som samfunn ikke være bekjent av, situasjonen må endres!»

Voksenvern

Voksenvern

TryggEst – fra voksenvern for de få, til voksenvern for alle

«Man kan faktisk ikke arbeide i en kommunal tjeneste uten å møte en voksen som er utsatt for vold, eller har vært utsatt for vold. Det er statistisk sett umulig».

Uttalelsen kom fra seniorrådgiver John-Ingvard Kristiansen fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) under hans innledning på panelsamtalen om TryggEst under Arendalsuka 2021. Panelet bestod av fagfolk og politikere som har erfaring med modellen TryggEst som et egnet verktøy for å avdekke, håndtere og forebygge vold mot risikoutsatte voksne.

En multielement tilnærming for økt livskvalitet

En multielement tilnærming for økt livskvalitet

Artikkelen beskriver en multielement tilnærming basert på modellen til positiv atferdsstøtte (PAS). Studien omhandler en gutt på 18 år med diagnosen lett utviklingshemming som har hatt 1:1 bemanning gjennom flere år grunnet atferd som utfordrer. Arbeidet er basert på sjekklisten til Løkke og Salthe (2012). Gjennom miljøtilrettelegging og opplæring av tjenesteyterne i relevante teorier og praksis med særlig fokus på makt og avmakt, har arbeidet vært med på å redusere atferd som utfordrer og øke deltakerens livskvalitet gjennom mer sosial deltakelse og økt kontroll i eget liv.

Meld. St. 8: Tre betraktninger

Meld. St. 8: Tre betraktninger

Fredag 4. november inviterte Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen et knippe politikere, byråkrater og organisasjoner til pomp og prakt i regjeringens representasjonsbolig. Hvorfor? Til lansering av stortingsmeldingen om utviklingshemmedes menneskerettigheter. Stemningen blant de oppmøtte var småeuforisk. Endelig fikk vi en melding som peker ut retning for den framtidige politikken som omhandler personer med utviklingshemming. Men har vi grunn til å juble? I det følgende trekker jeg frem tre punkt fra Meld. St. 8 det er verdt å undre seg over. 

Dette er en kommentar fra rådgiver i Stiftelsen SOR, Linn Løvlie Slette. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

Mosjon og trening

Mosjon og trening

I prosjektet "Mosjon og trening" har Karde i samarbeid med NFU laget nettressursen "Mosjon og trening" for mennesker med utviklingshemning.

Fra politisk velvilje til politisk bråstopp

Fra politisk velvilje til politisk bråstopp

August 2019 var 15 personer med utviklingshemming samlet i Oslo. De var alle deltakere på menneskerettighetsseminaret som på oppdrag fra Kulturdepartementet skulle gi innspill til en stortingsmelding om rettighetene til personer med utviklingshemming. Høsten 2021 var 4 av dem på ny samlet, denne gang på SOR sin konferanse i Oslo. Stortingsmeldingen er enda ikke kommet. «Jeg må si at det er ganske skuffende når det har gått så lang tid som det har», oppsummerer Synne Waage.